ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving van ANBI’s veranderd. Als gecertificeerd ANBI stichting zijn wij verplicht om onderstaande gegevens op onze website te publiceren.

Algemene informatie

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De status wordt door de belastingdienst toegekend aan niet op winst gerichte instellingen. Door onze ANBI-status hoeven wij geen belasting te betalen over de giften die wij ontvangen.

Behalve deze vrijstelling heeft de belastingdienst ook bepaald dat giften aan ANBI-instellingen gedeeltelijk aftrekbaar zijn van uw inkomsten:

 • periodieke giften zijn, zonder drempel of maximum, aftrekbaar indien deze door een notaris zijn vastgelegd
 • giften zonder tussenkomst van de notaris zijn deels aftrekbaar. Hiervoor heeft de belastingdienst een drempel ingebouwd (1 % van het drempelinkomen met een minimum van € 60,-) en een maximum (10 % van het drempelinkomen).

Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

 1. De naam van de instelling
  Stichting kindertehuis Casa do Menino

 2. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) dat door de Kamer van Koophandel aan de instelling is toegekend of het fiscaal nummer van de instelling
  RSIN: 8220.66.816

 3. Contactgegevens van de stichting
  Zie onze contactpagina op onze site -> link naar contactpagina

 4. De doelstelling en regelgeving van de instelling
  De stichting Casa do Menino zet zich in voor het gelijknamige tehuis in Campina Grande, Brazilië. Wij willen door middel van financiële ondersteuning zoveel meisjes, zo goed mogelijk helpen. Het hoofddoel is om deze meisjes van de straat te houden en (aanvullend) onderwijs te bieden. Naast dit hoofddoel is er eveneens financiële steun nodig voor projecten. Een groot aantal van deze projecten heeft betrekking op de accommodatie. Dit soort “grote klussen” kunnen niet uitgevoerd worden zonder steun uit Nederland. Hiervoor zijn we steeds op zoek naar bedrijven en/of particulieren die een financiële bijdrage willen leveren.

  Naast deze projecten doneren we ieder kwartaal een bedrag voor de dagelijkse onkosten van het tehuis.
 5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instellingDe komende jaren kunnen wij garanderen dat wij de kwartaalbijdragen kunnen doneren. Ons doel is om met binnengekomen donaties, onze eigen opgezette acties de projecten uit te voeren.

  Onze huidige evenementen (Boekenbeurs Glanerbrug en Kerstmarkt) lopen nog, maar wij verwachten in de toekomst dat deze beide ophouden te bestaan. Dit vanwege de vergrijzing van de vrijwilligers die hieraan deelnemen. De bedoeling is om een nieuw evenement op te zetten, zodat wij jaarlijks zichtbaar zijn.

  Doelstelling is om de komende tijd meer aandacht te besteden aan de invulling van de website. Ook de Facebookpagina, Instagram en Twitter gaan actiever gebruikt worden om jongere donateurs te betrekken bij de stichting.

 6. Bestuurssamenstelling
  Adriaan de Ree – voorzitter
  Ilse van Loon – de Ree  – secretaris
  Anneke te Lintelo  – penningmeester
  Peter Halman – bestuurslid
  Laurens Steen – contactpersoon Brazilië

 7. Het beloningsbeleid
  Onze contactpersoon en alle bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan hen kunnen wel vergoedingen voor in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten worden uitgekeerd. Aan alle bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
  De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Alle voorkomende werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd.

 8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling
  Vast staat dat de stichting ieder jaar per kwartaal een bedrag van BRL 10.000,- doneert. Van deze donatie betaalt Casa do Menino diverse rekeningen. Wij laten het bestuur van kindertehuis Casa do Menino vrij om dit geld in te zetten voor relevante doeleinden ten behoeve van het algehele welzijn van de meisjes.

  Jaarlijks geven wij financiële steun om de Engelse lessen door lerares Christiana. De meisjes krijgen 1 a 2 keer per week spelenderwijs Engelse les gedurende 8 maanden.

  Het project dat in 2020 / 2021 loopt is de renovatie van het sportveld. De laatste puntjes worden op de i gezet, betreffende de ruimte rondom het sportveld. Hier komt nog een zandlaag op.

  Een nieuw project dat de stichting financieel gaat ondersteunen is de renovatie van de toiletten en buitenruimte bij het sportveld. Na deze renovatie heeft kindertehuis Casa do Menino de mogelijkheid om het sportveld te verhuren aan externen, zodat zij inkomsten kunnen generen.

  Als stichting zijn wij continu bezig om geld in te zamelen. Wij ontvangen donaties, maar verkopen ook onze zelfgemaakte artikelen. Denk hierbij aan: honing, jam, zoetzuur, schilderijen en haakwerk.
  We hebben 2 jaarlijks terugkerende evenementen: de boekenbeurs Glanerbrug in het laatste volle weekend van januari en de verkoop van kerstbakjes einde van het jaar.

 9. De balans van baten en lasten